Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi - Analiz Raporu – İSTMER

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi – Analiz Raporu

istatistik analiz raporu

istatistiksel analiz raporu

İstatistiksel Analiz Raporu

Bu çalışmada bankacılık sektöründe çalışanların yaşam kalitesi düzeylerinin demografik faktörlere göre ne ölçüde değiştiği, istatistiksel analiz teknikleri ile incelenmiştir. Bankacılık sektöründe çalışanların yaşam kalitesini incelemek için “Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek mesleki tatmin, tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğu şeklinde üç alt ölçekten oluşmaktadır. İstatistiksel analiz aşamasında frekans analizi, güvenilirlik analizleri ve istatistiksel hipotez testleri uygulanmıştır.

Hipotez testi uygulamalarında verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile sınanmıştır. İstatistiksel analizlerin ilk aşamasında, çalışmada kullanılan demografik faktörlere yönelik frekans analizi yapılmış; sonrasında altı ölçeklerin içsel tutarlılığını ölçmek için Cronbach Alfa katsayıları baz alınarak güvenilirlik analizi uygulanmıştır.

Güvenilirlik analizi sonrasında her bir faktör için skor puanları ortalamaları elde edilmiş ve demografik özellikler ile alt ölçeklerin ilişkileri ortalama karşılaştırma testleri ile değerlendirilmiştir. Demografik faktörler için uygun hipotez testi, skor puanlarının normal dağılıma uygunluğuna göre seçilmiştir. Araştırmada güven düzeyi %95 (p<0.05) olarak alınmıştır.

Frekans analizi bulguları

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamında kullanılan cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi, haftalık çalışma düzeyi ve mesleki deneyim gibi demografik faktörlere ait frekans analizleri gerçekleştirilmiştir. Frekans analizi için grup bazında frekans değerleri (n) ve yüzdelik oranları (%) bir arada verilmiştir.

Tablo 1: Demografik faktörlere yönelik frekans analizi sonuçları

istatistiksel analiz

Tablo 1’de demografik faktörlere yönelik frekans analizi sonuçları gösterilmektedir. Katılımcıların %62.%’i erkek, %37.5’i kadındır. Yaş durumlarına göre katılımcıların %25’i 30 yaş altı, %50’si 30-50 yaş arası, %25’i 50 yaş ve üzeridir. Eğitim durumlarına göre katılımcıların %10’u ilköğretim, %15’i lise, %50’si lisans ve %25’i lisansüstü eğitimi mezunudur. Katılımcıların %37.5’i 2500 TL altı, %50’si 2500-5000 TL arası, %12.5’i 5000 TL üzeri gelir düzeyine sahiptir. Katılımcıların %75’i 50 saatten az, %25’i 50 saat ya da daha fazla çalışmaktadır. Katılımcıların %30’u 10 yıldan az, %45’i 10-20 yıl arası, %25’i de 20 yıl üzeri mesleki deneyime sahiptir.

Güvenilirlik analizleri

Çalışmanın bu bölümünde çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçeklerine yönelik güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizleri mesleki tatmin (MST), tükenmişlik (TKNŞ) ve eş duyum yorgunluğu (EŞDY) alt ölçekleri için uygulanmıştır.

Tablo 2: Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçekleri için güvenilirlik analizine ilişkin istatistikler

anket analiz

Tablo 2’de yaşam kalitesine ölçeğine ait alt ölçekler üzerinden elde edilen Cronbach Alfa güvenilirlik analizi sonuçları gösterilmektedir. Analiz tablosunda madde bazında medyan değeri, düzeltimiş toplam madde korelasyonu (Düzeltişmiş-R), madde silindiğinde Cronbach Alfa katsayısı ve alt ölçeklerin genel Cronbach Alfa katsayıları verilmiştir.

Güvenilirlik analizi sonucunda; mesleki tatmin (MST), tükenmişlik (TKNŞ) ve eş duyum yorgunluğu (EŞDY) alt ölçeklerine ilişkin tüm düzeltilmiş madde korelasyon değerleri pozitif bulunmuştur. Ayrıca üç alt boyut için de alt boyutlardan madde silindiğinde güvenilirlik katsayılarında anlamlı bir artış olmayacağı görülmektedir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında, yaşam kalitesi ölçeğindeki tüm sorular analize dahil edilmiş ve hiçbir soru analiz dışı bırakılmamıştır. Güvenilirlik analizi istatistiklerine göre Cronbach Alfa katsayıları MST, TKNŞ ve EŞDY alt boyutları için sırasıyla 0.916, 0.935 ve 0.966 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara göre üç alt ölçek de çok yüksek derecede güvenilir bulunmuştur.

İstatistiksel hipotez testleri

Çalışmanın bu bölümünde yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçeklerine ait ortalama skor puanları elde edilmiş ve bu skor puanları üzerinde etkisi olduğu düşünülen demografik faktörlerin etkileri test edilmiştir.

Normallik testi sonuçlarına göre; cinsiyet ve yaş faktörleri için MST, TKNŞ ve EŞDY skor puanları normal dağılıma uygun olmadığından, parametrik olmayan testler uygulanmıştır. İstatistik testleri aşamasında cinsiyet faktörü için Mann-Whitney, yaş  faktörü için de Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Çoklu karşılaştırma testleri (Post-hoc) için Bonferoni düzeltmesi uygulanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarında skor puanlarının medyan, minimum-maksimum, test istatistikleri istatistiksel anlamlılık (p) değerleri bir arada verilmiştir.

Tablo 3: Cinsiyet grupları bazında meslekti tatmin, tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğu alt boyutları için Mann-Whitney U testi sonuçları

mann-whitney u testi

Tablo 3’te yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçeklerinin cinsiyet grupları bazında skor puanlarına yönelik Mann-Whitney U testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre, cinsiyet grupları arasında mesleki tatmin ve tükenmişlik düzeyleri için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuca göre kadınların mesleki tatmin düzeyi erkeklere kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksektir. Ayrıca kadınların tükenmişlik düzeyleri de erkeklere göre anlamlı ölçüde düşüktür.

Tablo 4: Yaş grupları bazında meslekti tatmin, tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğu alt boyutları için Kruskal-Wallis testi sonuçları

kruskal-wallis testi

Tablo 4’te yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçeklerinin yaş grupları bazında skor puanlarına yönelik Kruskal-Wallis testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre, yaş grupları arasında mesleki tatmin, tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğu düzeyleri için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Post-hoc sonuçlarına göre 30-50 yaş aralığındaki katılımcıların 30 yaş ve altındaki katılımcılara göre mesleki tatmin düzeyi anlamlı ölçüde daha yüksektir. Ayrıca 50 yaş ve üzeri katılımcıların tükenmişlik düzeyi 30-50 yaş arasındaki katılımcılara göre anlamlı ölçüde daha yüksek; 30-50 yaş aralığındaki katılımcıların 30 yaş ve altındaki katılımcılara göre tükenmişlik düzeyi de anlamlı ölçüde daha yüksektir. Son olarak 50 yaş ve üzeri katılımcıların eş duyum yorgunluğu düzeyi 30-50 yaş arasındaki katılımcılara göre anlamlı ölçüde daha yüksektir.