Çokkültürlü Eğitim - Analiz Raporu – İSTMER

Çokkültürlü Eğitim – Analiz Raporu

çokkültürlülük istatistik analiz

ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİMİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

Bu çalışmada, bir üniversitede görev yapan akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalama puanları cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu amaçla üniversitede görev yapan 120 akademisyene, elektronik ortamda hazırlanmış ölçek e-posta yoluyla iletilmiştir.

Araştırma süresince ankete 112 kişi katılmış, bunlardan 96’sı anketi tamamlamıştır. Anket formları Google form üzerinden Excel şeklind veri setine dönüştürülmüştür.

Bu araştırma, betimsel tarama modelinde, beşli likert tipi ölçek kullanılarak, nicel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Nicel araştırmalar, araştırmacının yaşanan olay ve olguları nesnelleştirerek, gözlem yapılabilir hale getiren, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade etmesine olanak tanıyan bir araştırma türüdür.

Araştırmada akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalama puanlarının cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişken kategorilerinde normal dağılım varsayımı sağlanıp sağlanmadığına Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve test sonucunda verilerin normal dağılım varsayımını sağladığı tespit edilmiştir (p>0.05). Bununla birlikte varyansların homojen olup olmadığı varsayımı Levene testi ile test edilmiş ve test sonucunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir (p>0.05).

İstatistik testlerinden, cinsiyet ile çokkültürlü eğitime ilişkin ortalama puanları arasında bir ilişki olup olmadığını bağımsız örneklemler t-testi, yaş aralığı ve kıdem ile ortalama puan arasındaki ilişkiyi incelemek için varyans analizi (ANOVA) ve cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenleri çokkültürlü eğitime ilişkin tutumların yordayıcısı olup olmadığını araştırmak için Regresyon Analizi yapılmıştır.

Hipotez testi sonuçları, gruplara ait tanımlayıcı istatistikler ile birlikte verilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama (X̄), standart sapma (SS), minimum (Min.) ve maksimum (Maks.) değerler hesaplanmıştır.

Bu araştırma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 18 maddelik ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa sayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Ayrıca ICC katsayısı da 0.89 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu katsayılar sonucunda ölçeğin, çokkültürlü eğitime ilişkin tutumu ölçmek konusunda güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedir.

Analiz sonuçları için hata payı %5 olarak belirlenmiş ve araştırma verileri IBM SPSS 22 ve R-Project yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir.

Tablo 1: Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalama puanlarının cinsiyete göre bağımsız örneklemler t-testi sonuçları

çokkültürlülük istatistiki analiz

Tablo 1’de akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları gösterilmektedir. Bu bulgu ışığında akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalamaları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir (t=-1.070, p>0.05).

Tablo 2: Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalamaların bağımlı değişken olarak kullanıldığı çoklu regresyon model özeti sonuçları

çokkültürlülük veri analizi

Tablo 2’de akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum puan ortalaması bağımlı değişken ve cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem bağımsız değişken olmak üzere Çoklu regresyon model özeti sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre, bağımlı değişken durumundaki ortalama puana ait varyansı %18 oranında cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenleri açıklamaktadır. Bu bulgular ışığında cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenlerin bağımlı değişkeni çok düşük düzeyde yordadığı görülmektedir.

Tablo 3: Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalamaların bağımlı değişken olarak kullanıldığı çoklu regresyon analizi sonuçları

çokkültürlü spss analiz

Tablo 3’te bağımsız değişken konumundaki cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenlerinin, bağımlı değişken konumundaki çokkültürlü eğitime ilişkin tutum ortalama puanı yordama gücünü göstermektedir. Test sonuçlarına göre cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenlerine ilişkin katsayılar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bu bulgular ışığında cinsiyet, yaş aralığı ve kıdem değişkenleri, akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarının anlamlı birer yordayıcısı değildir.