Hasta Ünite - Analiz Raporu – İSTMER

Hasta Ünite – Analiz Raporu

hasta ünite istatistiksel analiz rapor

HASTA ÜNİTE TEMİZLİĞİNİN BCA YÖNTEMİ İLE KONTROL EDİLMESİ

Bu çalışmada, bir Anestezi Yoğun Bakım kliniğinde tedavi gören tüm hastaların taburculuk sonrası hasta ünitelerinin temizliğinin etkinliğini Bicinchoninic Asit (BCA) yöntemi ile kontrol etmek ve etkin bir temizlik için tekrarlı temizliklerin gerekliliğini tespit etmek amacı ile 221 hasta ünitesi örneklem alınarak çalışma yürütülmüştür.

BCA, temizlik değerlendirme testlerinden olan protein testlerinin bir çeşididir. Kısaca BCA, protein kalıntı izleme testidir. BCA son dönemlerde ortam temizliğinin kontrolünde kullanılmaya başlanmıştır. Bu neticede, literatürde BCA testinin ortam temizliğinde kullanımına ilişkin güvenilirliği ile ilgili bir çalışmaya başlamak güçtür.

Bu nedenle BCA testinin ortam temizliğinde güvenilir olup olmadığını test etmek amacıyla, floresan jel düzeyleri ve mikrobiyolojik örnekleme yöntemleri ile beraber değerlendirmeye tabi tutulmuştur. BCA ile yapılan ölçüm sonuçlarında 5 mikrogramın altında bulunan sonuçlar temiz, üstünde bulunan sonuçlar kirli olarak kabul edilmiştir. Mikrobiyolojik örnekler de ise bakteri üretilememesi veya üretilen bakterilerin cm 2 de 2 koloninin altında bulunan üniteler temiz, üstünde bulunan üniteler ise kirli olarak kabul edilmiştir.

İstatistiksel analiz sürecinde, aynı bölge üzerinde farklı zamanlarda toplanan veriler karşılaştırıldığında nitel bağımlı grup karşılaştırmalarında McNemar testi kullanılması uygun görülmüştür.

Sayımla elde edilen ölçüm değerleri bir değişken yönünden grupların karşılaştırmasında ilişki testleri uygun görülmüştür. İlişki testlerinde çapraz tablo hücrelerinin beklenen değerleri göz önünde bulundurulmuştur. Çapraz tabloda en az bir hücre 5’den küçük olduğu için Fisher testi uygulanmıştır.

Hipotez testi sonuçları, gruplara ait dağılımlar ile birlikte verilmiştir. Dağılımlardan, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonuçları için hata payı %5 olarak belirlenmiştir. Uygulama sürecinin tamamı R-Project yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Temizlik öncesi BCA ile temizlik öncesi mikrobiyolojik örnekleme dağılımları

temizlik önce bca mikrobiyoloji kikare

Tablo 1’de hasta ünitesine uygulanan temizlik öncesi BCA ile temizlik öncesi mikrobiyolojik örnekleme sonuçları arasındaki ki-kare ilişki testi sonuçları gösterilmektedir. Bu bulgular ışığında, temizlik öncesi BCA ile temizlik öncesi mikrobiyolojik örnekleme arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı gözlenmektedir (Ki-kare=1.950, p>0.05).

Tablo 2: Temizlik öncesi BCA ile birinci temizlik sonrası BCA düzeylerinin dağılımı

birinci temizlik bca kikare

Tablo 2’de hasta ünitesine uygulanan temizlik öncesi ve sonrası BCA düzeyleri arasındaki McNemar testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre, temizlik öncesi ve sonrası BCA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir (Ki-Kare=39.675, p<0.05). Bu bulgular ışığında, BCA yöntemi ile temizlik öncesi kirli ve temizlik sonrası temiz olan hasta ünitelerinin oranı %73.64 (95 kişi), temizlik öncesi temiz ve temizlik sonrası kirli olan hasta ünitelerinin oranından %27.17 (25 kişi) anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlenmektedir.

Tablo 3: Temizlik öncesi mikro örnekleme ile birinci temizlik sonrası mikro örnekleme düzeylerinin dağılımı

mikro ornekleme bca kikare analiz

Tablo 3’te hasta ünitesine uygulanan temizlik öncesi ve sonrası mikrobiyolojik örnekleme düzeyleri arasındaki McNemar testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre, temizlik öncesi ve sonrası mikrobiyolojik örnekleme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmektedir (Ki-Kare=58.594, p<0.05).

Mikrobiyolojik örnekleme yöntemi ile temizlik öncesi kirli ve temizlik sonrası temiz olan hasta ünitelerinin oranı %53.75 (86 kişi), temizlik öncesi temiz ve temizlik sonrası kirli olan hasta ünitelerinin oranından %16.39 (10 kişi) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu gözlenmektedir.

Tablo 4: Birinci temizlik sonrası BCA ile birinci temizlik sonrası mikrobiyolojik örnekleme dağılımları

birinci temizlik bca mikrobiyoloji kikare analiz

Tablo 4’te hasta ünitesine uygulanan birinci temizlik sonrası BCA ve mikrobiyolojik örnekleme sonuçları arasındaki ki-kare ilişki testi sonuçları gösterilmektedir. Bu bulgular ışığında, birinci temizlik sonrası BCA ile birinci temizlik sonrası mikrobiyolojik örnekleme arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı gözlenmektedir (Ki-Kare=1.095, p>0.05).

Tablo 5: Temizlenen yer ve floresan jel düzeylerinin dağılımı

floresan jel düzeyleri test analiz

Tablo 5’te temizlenen yer ile floresan jel düzeyleri arasındaki Fisher ilişki testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre, temizlenen yer ve floresan jel düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir (p<0.05).

Çapraz tablolara ilişkin analiz bulguları incelendiğinde, temizlenen yer bilgisine göre mekanik vantilatör %13.11’inde (8 adet), pompa %8.20’sinde (5 adet), monitör %19.67’sinde (12 adet), yatak %29.51’inde (18 adet), yatak kenarı %21.31’inde (13 adet) ve kumanda %8.20’sinde (5 adet) floresan jel kalıntılarının olduğu gözlenmektedir.