İçsel Dışsal Tatmin - Analiz Raporu – İSTMER

İçsel Dışsal Tatmin – Analiz Raporu

çalışan memnuniyet istatistiksel analiz

istatistiksel analiz

İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

Bu araştırmada, hastane çalışanlarının iş tatmin düzeyleri istatistiksel analiz teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. İş tatmin düzeylerini ölçmek için, içsel ve dışsal alt ölçeklerinden oluşan “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 25 ve R Project yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz tekniklerinden Cronbach Alfa güvenilirlik analizi uygulanmış ve bir sonraki aşamada ölçek alt boyutlarına ait frekans analizi uygulanmıştır.

Örneklem hacmi ve güç analizi bulguları

Araştırma öncesi referans çalışma üzerinden gerçekleştirilen istatistiksel güç analizi bulgularına göre, toplam 420 denek ile %99 düzeyinde güç değerine ulaşılmıştır. Güç analizi sonucuna göre 420 birimlik bir örneklemin yeterli olacağı öngörülmüş ve kota örnekleme tekniği ile katılımcıların verdikleri yanıtlar anket formları üzerinden elde edilmiştir.

Güvenilirlik analizi bulguları

Bu bölümde, çalışanların içsel ve dışsal iş tatminlerini ölçmek için hazırlanan iki alt boyuta sahip iş tatmin ölçeğine yönelik Cronbach Alfa güvenilirlik analizi sonuçları değerlendirilmiştir.

 Tablo 1. İçsel ve dışsal tatmin ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı ve istatistiki ölçüleri

 Tablo 2. İçsel tatmin ölçeğine ait güvenilirlik analizine ilişkin istatistikler

güvenilirlik analizi spss

 Tablo 3. Dışsal tatmin ölçeğine ait güvenilirlik analizine ilişkin istatistikler

güvenilirlik analizi istatistik

Tablo 1-3 arasında içsel ve dışsal tatmin ölçek maddelerine yönelik tanımlayıcı istatistikler ve güvenilirlik analizi sonuçları verilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda, içsel ve dışsal tatmin maddeleri için düzeltilmiş madde korelasyon değerlerinin tamamı pozitif bulunmuştur. Ayrıca her iki ölçek için madde silindiğinde Cronbach Alfa değeri anlamlı ölçüde artış göstermediğinden, tüm sorular analize dahil edilmiş ve hiçbir analiz dışı bırakılmıştır. Güvenilirlik analizi bulgularına göre, içsel ve dışsal tatmin ölçeklerimin güvenilirlik katsayıları sırası ile 0,903 ve 0,928 olarak hesaplanmıştır. Buna göre; içsel ve dışsal iş tatmini ölçeklerinin çok yüksek düzeyde güvenilir olduğu sonucuna varılmaktadır. İstatistiksel analiz sonuçları, ölçeğin içsel tutarlılığının sağlandığını göstermektedir.

Likert frekans analizi grafikleri

Bu bölümde, içsel ve dışsal iş tatmini maddelerine ait frekans analizi grafikleri verilmiştir. Grafikler R programlama dili ile çizilmiştir.

likert veri grafik

             Şekil 1. İçsel tatmin ölçeğine ait frekans analizi grafiği

Şekil 1’de içsel tatmin boyutuna ait maddelerden elde edilen frekans analizi sonuçları grafiksel olarak verilmiştir. Bu grafiğe göre içsel iş tatmini açısından “Kesinlikle katılıyorum” cevabını veren katılımcıların oranı minimum %37, maksimum ise %44’tür. Benzer şekilde “Kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren katılımcıların oranı minimum %37, maksimum ise %45’tir.

likert grafik r

   Şekil 2. Dışsal tatmin ölçeğine ait frekans analizi grafiği

Şekil 2’de dışsal tatmin boyutuna ait maddelerden elde edilen frekans analizi sonuçları grafiksel olarak verilmiştir. Bu grafiğe göre dışsal iş tatmini açısından “Kesinlikle katılıyorum” cevabını veren katılımcıların oranı minimum %36, maksimum ise %45’tir. Benzer şekilde “Kesinlikle katılmıyorum” cevabını veren katılımcıların oranı minimum %37, maksimum ise %43’tür.

İstatistiksel analiz bulguları genel olarak içsel ve dışsal tatmin düzeyi açısından çalışanların yeteri ölçüde iş tatmini sağlayamadıklarına işaret etmektedir.