Koroner Arter - Analiz Raporu – İSTMER

Koroner Arter – Analiz Raporu

koroner arter uyku kalitesi istatistiksel analiz

Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Uyku Kalitesine Yönelik İstatistiksel Analiz Sonuçları

Bu çalışma, Koroner Arter Hastalığı (KAH) olan bireylerde uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 10 Eylül 2020 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında, gerekli izinler alınarak, bir devlet hastanesinin Kardiyoloji Servisinde yürütülmüştür. Belirtilen tarihler arasında en az 3 ay önce KAH tanısı konulan, 18 yaş ve üzeri, mental hastalığı ve iletişim sorunu olmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 352 hasta istatistik analizireçleri için araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

Uyku kalitesini belirlemek amacıyla “Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ)” kullanıldı. Uyku kalitesini etkileyen faktörler için; tıbbi tanı, tanı süresi, ilaç kullanımı (Var/Yok), beden kitle indeksi, sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı gibi değerler ölçüldü.

PUKİ ölçeği dörtlü likert tipinde olup toplam 24 soru içermektedir. Her bir sorunun yanıtı 0-3 arasında puanlanır. Toplam puan 0-21 arasında bir değere sahiptir. Yüksek değerler uyku kalitesinin kötü, uyku bozukluğu seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Toplam puanın 5 ve üzerinde olması uyku kalitesinin kötü olduğu anlamına gelmektedir.

Araştırmada değişkenlerin normal dağılım varsayımını sağlayıp sağlamadığı Kolmogorov-Smirnov testi, varyansların homojenlik varsayımını sağlayıp sağlamadığı Levene testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda değişkenlerin normal dağılım varsayımını sağladığı görülmüştür (p>0.05). Bununla birlikte değişkenlerin varyans homojenlik varsayımını sağladığı görülmüştür (p>0.05).

Bu bulgular ışığında iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler t-test, bağımsız üç veya daha fazla grubun ölçüm değerleri ile karşılaştırılmasında varyans analizi (ANOVA) ve anlamlı bulunan üç veya daha fazla grubun ölçüm değerleri ile çoklu karşılaştırmasında Duncan testi kullanılmıştır.

Bu araştırma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 24 maddelik ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur. İstatistiksel analiz sonuçları için hata payı %5 olarak belirlenmiş ve araştırma verileri SPSS yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 1: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının tıbbi tanıya göre analiz sonuçları

koroner arter istatistik analiz

Tablo 1’de koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının tıbbi tanıya göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının tıbbi tanıya göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05).

Post hoc sonuçlarına göre, anjina pektoris geçiren hastaların PUKİ puan ortalaması Mİ ve unstable anjina pektoris olan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının tanı süresine göre analiz sonuçları

koroner arter puki istatistiksel analiz

Tablo 2’de koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının tanı süresine göre t-testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının tanı süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05).

Bu bulgular ışığında tanı süresi 3 yıldan az olan hastaların PUKİ puan ortalaması 4 yıl ve üzeri olan hastalara göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının ilaç kullanımına göre analiz sonuçları

ilaç kullanım puki istatistik analiz

Tablo 3’te koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının ilaç kullanımına göre t testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının ilaç kullanımına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Bu bulgular ışığında ilaç kullanan hastaların PUKİ puan ortalaması ilaç kullanmayan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının beden kitle indeks seviyelerine göre analiz sonuçları

beden kitle puki istatistiksel analiz

Tablo 4’te koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının beden kitle indeks seviyelerine göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının beden kitle indeks seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0.05).

Tablo 5: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının sistolik kan basıncı seviyelerine göre analiz sonuçları

sistolik kan basıncı puki istatistiksel

Tablo 5’te koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının sistolik kan basıncı seviyelerine göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının sistolik kan basıncı seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05).

Post hoc sonuçlarına göre, sistolik kan basıncı seviyesi 120-129 arasında olan hastaların PUKİ puan ortalaması 120 altında ve 130-139 arasında olan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca sistolik kan basıncı seviyesi 140 ve üstü olan hastaların PUKİ puan ortalaması 120 altında ve 130-139 arasında olan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Hastaların PUKİ puan ortalamalarının diyastolik kan basıncı seviyelerine göre analiz sonuçları

diyastolik kan basıncı puki istatistiksel

Tablo 6’da koroner arter hastalığı olan bireylerin PUKİ puan ortalamalarının diyastolik kan basıncı seviyelerine göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre hastaların PUKİ puan ortalamalarının diyastolik kan basıncı seviyelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0.05).