Problem Çözme Becerileri - Analiz Raporu – İSTMER

Problem Çözme Becerileri – Analiz Raporu

problem çözme analiz raporu

Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Faktörler

İstatistiksel Analiz Raporu

Bu çalışma, bir üniversitede hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerin problem çözme becerilerini etkileyen faktörleri incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin demografik özellikleri Tanıtıcı Bilgi Formu ve problem çözme becerileri ise Problem Çözme Envanteri kullanılarak elde edilmiştir.

Problem Çözme Envanteri (PÇE), aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım olmak üzere toplam 6 alt boyut ve toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek altılı likert tipindedir.

Altılı derecelendirme ise 1: Her zaman böyle davranırım, 2: Çoğunlukla böyle davranırım, 3: Sık sık böyle davranırım, 4: Arada sırada böyle davranırım, 5: Ender olarak böyle davranırım ve 6: Hiçbir zaman böyle davranmam şeklindedir.

Çalışmanın istatistiksel analiz aşamasında, frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler, ortalama karşılaştırma testleri ve ilişki testleri yapılmıştır.

İlk aşamada hemşirelik öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik yapılan frekans analizleri sunulmuştur. Frekans analizleri, gruplara ait yüzde (%) ve frekans (n) değerleri ile birlikte gösterilmiştir. Daha sonra PÇE toplam puanları ve alt boyut puanlarına ait tanımlayıcı istatistikleri sunulmuştur.

Tanımlayıcı istatistiklerden, ortalama (), standart sapma (SS), minimum (Min) ve maksimum (Maks) değerleri hesaplanmış ve birlikte sunulmuştur.

İkinci aşamada hemşirelik öğrencilerin PÇE toplam puanları ve alt boyut puanları demografik özelliklere göre karşılaştırılmıştır. Bu aşamada en uygun hipotez seçimi için, normallik ve varyans homojenlik varsayımları ve grup sayıları göz önünde bulundurulmuştur.

Değişkenlerin normal dağılıma uyguluğu Kolmogorov-Smirnov testi, varyans homojenlik varsayımına uygunluğu ise Levene testi ile incelenmiştir. Varsayım testi sonuçlarına göre, normal dağılıma uygun olan değişkenler için, 2 bağımsız grup karşılaştırma testlerinden bağımsız gruplarda t-testi ve 3 veya daha fazla bağımsız grup karşılaştırma testlerinden

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda anlamlı olan grupların çoklu karşılaştırmalarında Duncan testi kullanılmıştır. Ayrıca norm

Bu çalışma, bir üniversitede hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerin problem çözme becerilerini etkileyen faktörleri incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin demografik özellikleri Tanıtıcı Bilgi Formu ve problem çözme becerileri ise Problem Çözme Envanteri kullanılarak elde edilmiştir.

Problem Çözme Envanteri (PÇE), aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım olmak üzere toplam 6 alt boyut ve toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçek altılı likert tipindedir.

Altılı derecelendirme ise 1: Her zaman böyle davranırım, 2: Çoğunlukla böyle davranırım, 3: Sık sık böyle davranırım, 4: Arada sırada böyle davranırım, 5: Ender olarak böyle davranırım ve 6: Hiçbir zaman böyle davranmam şeklindedir.

Çalışmanın istatistiksel analiz aşamasında, frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler, ortalama karşılaştırma testleri ve ilişki testleri yapılmıştır.

İlk aşamada hemşirelik öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik yapılan frekans analizleri sunulmuştur. Frekans analizleri, gruplara ait yüzde (%) ve frekans (n) değerleri ile birlikte gösterilmiştir. Daha sonra PÇE toplam puanları ve alt boyut puanlarına ait tanımlayıcı istatistikleri sunulmuştur.

Tanımlayıcı istatistiklerden, ortalama (), standart sapma (SS), minimum (Min) ve maksimum (Maks) değerleri hesaplanmış ve birlikte sunulmuştur.

İkinci aşamada hemşirelik öğrencilerin PÇE toplam puanları ve alt boyut puanları demografik özelliklere göre karşılaştırılmıştır. Bu aşamada en uygun hipotez seçimi için, normallik ve varyans homojenlik varsayımları ve grup sayıları göz önünde bulundurulmuştur.

Değişkenlerin normal dağılıma uyguluğu Kolmogorov-Smirnov testi, varyans homojenlik varsayımına uygunluğu ise Levene testi ile incelenmiştir. Varsayım testi sonuçlarına göre, normal dağılıma uygun olan değişkenler için, 2 bağımsız grup karşılaştırma testlerinden bağımsız gruplarda t-testi ve 3 veya daha fazla bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Anova testi uygulanmıştır.

Anova testi sonucunda anlamlı olan grupların çoklu karşılaştırmalarında Duncan testi kullanılmıştır. Ayrıca normal dağılıma uygun olmayan değişkenler için, 2 bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Mann-Whitney U testi, 3 veya daha fazla bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis H testi sonucunda anlamlı bulunan grupların çoklu karşılaştırmalarında Benforroni düzeltmesi ile Dunn testi uygulanmıştır.

Son aşamada hemşirelik öğrencilerin PÇE toplam puanları ve alt boyut puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda en uygun hipotez testi seçiminde değişkenlerin normallik varsayım sonuçları değerlendirilmiş ve ilişkilerin incelenmesinde Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda PÇE genel Cronbach Alfa katsayısı 0.923 olarak bulunmuştur. Bu katsayı PÇE için toplanan verilerin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Araştırma kapsamında yapılan hipotez testlerinin değerlendirilmesinde hata payı %5 olarak alınmıştır. Uygulamanın tamamı ise IBM SPSS 26 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Normal dağılıma uygun olmayan değişkenler için, 2 bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Mann-Whitney U testi, 3 veya daha fazla bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis H testi sonucunda anlamlı bulunan grupların çoklu karşılaştırmalarında Benforroni düzeltmesi ile Dunn testi uygulanmıştır.

Son aşamada hemşirelik öğrencilerin PÇE toplam puanları ve alt boyut puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda en uygun hipotez testi seçiminde değişkenlerin normallik varsayım sonuçları değerlendirilmiş ve ilişkilerin incelenmesinde Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda PÇE genel Cronbach Alfa katsayısı 0.923 olarak bulunmuştur. Bu katsayı PÇE için toplanan verilerin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Araştırma kapsamında yapılan hipotez testlerinin değerlendirilmesinde hata payı %5 olarak alınmıştır. Uygulamanın tamamı ise IBM SPSS 26 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Hemşirelik öğrencilerin demografik özellikleri

demografik özellikler

Tablo 1’de araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik yapılan frekans analizi sonuçları gösterilmektedir. Frekans analizi bulguları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin %31.7’si (69 kişi) erkek, %68.3’ü (149 kişi) kadındır.

Ayrıca hemşirelik öğrencilerin yaş ortalamaları 21.57±2.18 olarak bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerin eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde; %35.8’i (78 kişi) sağlık meslek lisesi, %28.0’ı (61 kişi) Anadolu lisesi, %36.2’si (79 kişi) ise meslek lisesinden mezun olmuştur.

Öğrencilerin medeni durumları incelendiğinde; %12.4’ü (27 kişi) evli, %87.6’sı (191 kişi) bekardır. Hemşirelik öğrencilerin kaldıkları yere göre dağılımları incelendiğinde; %54.6’sı (119 kişi) öğrenci yurdu, %45.4’ü (99 kişi) evde konaklamaktadır.

Bu öğrencilerin %77.1’i (168 kişi) çekirdek aileye, %22.9’u (50 kişi) ise geniş aileye sahiptir. Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyleri incelendiğinde; %17.4’ünün (38 kişi) okuryazar, %20.6’sının (45 kişi) ilkokul, %18.8’inin (41 kişi) ortaokul, %30.7’sinin (67 kişi) lise, %12.4’ünün (27 kişi) ise üniversite mezunu olduğu saptanmıştır.

Diğer taraftan hemşirelik öğrencilerin babalarının eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde; %11.0’ının (24 kişi) okuryazar, %16.5’inin (36 kişi) ilkokul, %18.8’inin (41 kişi) ortaokul, %24.3’ünün (53 kişi) lise, %29.4’ünün (64 kişi) ise üniversite mezunu olduğu görülmüştür.

Ayrıca öğrencilerin ailesinin gelir durumları incelendiğinde; %28.9’unun (63 kişi) geliri giderden az, %35.8’inin (78 kişi) geliri gidere eşit, %35.3’ünün (77 kişi) ise geliri giderden fazla olduğu bulunmuştur.

Tablo 2: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının tanımlayıcı istatistikleri

tanımlayıcı özellikler

Tablo 2’de araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarına ait tanımlayıcı istatistik değerleri gösterilmektedir.

Tanımlayıcı istatistik bulguları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puan ortalaması 98.12 ±16.28 (Min-Maks: 50.00-168.00) olarak bulunmaktadır.

Öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyut puan ortalamaları değerlendirildiğinde; aceleci yaklaşım alt boyut puan ortalaması 27.56±6.43 (Min-Maks: 10.00-50.00), düşünen yaklaşım alt boyut puan ortalaması 13.47 ±3.51 (Min-Maks: 7.00-25.00), kaçıngan yaklaşım alt boyut puan ortalaması 15.38 ±5.36 (Min-Maks: 4.00-23.00), değerlendirici yaklaşım alt boyut puan ortalaması 10.83 ±2.78 (Min-Maks: 5.00-18.00), kendine güvenen yaklaşım alt boyut puan ortalaması 18.32 ±5.89 (Min-Maks: 6.00-31.00) ve planlı yaklaşım alt boyut puan ortalaması ise 13.04 ±4.12 (Min-Maks: 6.00-23.00) olduğu saptanmıştır.

Tablo 3: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının cinsiyete göre dağılımları

cinsiyete göre dağılımlar

Tablo 3’de araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları gösterilmektedir.

Hemşirelik öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu saptandı (t=-2.874, p<0.05). Bu sonuçlar ışığında, erkek öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının (26.00 ±4.14) kadın öğrencilere göre (28.07 ±7.01) daha düşük olduğu görüldü.

Cinsiyet grupları arasında düşünen yaklaşım alt boyut puan ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulundu (t=1.027, p>0.05). Bu bulguya göre, erkek ve kadın öğrencilerin düşünen yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların birbirine yakın olduğu belirlendi.

Hemşirelik öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görüldü (t=3.258, p<0.05). Bu bulgu ışığında, kadın öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının (17.06±4.86) erkek öğrencilere göre (20.21±2.37) daha düşük olduğu saptandı.

Öğrencilerin değerlendirici yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu bulundu (t=2.451, p<0.05). Bu sonuçlara göre, erkek öğrencilerin değerlendirici yaklaşım alt boyut puan ortalamaları (13.44±4.87) kadın öğrencilere göre (11.96±2.62) daha yüksektir.

Cinsiyet grupları arasında kendine güvenen yaklaşım alt boyut puan ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı (t=-0.863, p>0.05). Bu bulguya göre, erkek ve kadın öğrencilerin kendine güvenen yaklaşım alt boyutundan aldıkları puanların birbirine yakın olduğu görüldü.

Hemşirelik öğrencilerin planlı yaklaşım alt boyut puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görüldü (t=2.536, p<0.05). Bu bulgu ışığında, kadın öğrencilerin (15.13±4.99) erkek öğrencilere göre (17.22±5.50) planlı yaklaşım alt boyut puan ortalamaları daha düşüktür.

Diğer analiz bulguları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu belirlendi (t=3.845, p<0.05). Bu sonuçlara göre, erkek öğrencilerin (105.58±20.25) kadın öğrencilere göre (100.99±21.35) problem çözme envanteri toplam puan ortalamaları daha yüksektir.

Tablo 4: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının medeni durumlarına göre karşılaştırılması

medeni duruma göre dağılımlar

Tablo 4’de araştırmaya dahil edilen hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının medeni durumlarına göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Analiz bulguları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve aceleci yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının medeni durumlarına istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Hemşirelik öğrencilerin almış oldukları puan medyan değerleri incelendiğinde, evli olan öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puanları ve problem çözme envanteri toplam puanları bekar öğrencilere göre daha yüksek olduğu görüldü.

Ayrıca, bekar öğrencilerin kaçıngan yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının evli olan öğrencilere göre daha yüksek bulundu.

Tablo 5: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının eğitim düzeylerine göre dağılımları

eğitim düzeylerine göre dağılımlar

Tablo 5’de araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının eğitim düzeylerine göre Kruskal-Wallis H testi sonuçları gösterilmektedir.

Hemşirelik öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puanlarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görüldü (X2=12.148, p<0.05). Bu bulgulara göre, meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puanlarının sağlık meslek lisesi ve Anadolu lisesi mezunu olan öğrencilere göre daha yüksektir.

Eğitim düzeyleri arasında kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptandı (X2=9.634, P<0.05). Post hoc sonuçlarına göre, Anadolu lisesi mezunu olan öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları sağlık meslek lisesi ve meslek lisesi mezunu olan öğrencilere göre daha düşüktür.

Diğer taraftan öğrencilerin değerlendirici yaklaşım alt boyut puanlarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu belirlendi (X2=13.351, p<0.05). Yapılan post hoc testi sonuçları incelendiğinde, Anadolu lisesi mezunu olan öğrencilerin değerlendirici yaklaşım alt boyut puanları sağlık meslek lisesi ve meslek lisesi mezunu olan öğrencilere göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görüldü.

Diğer analiz bulguları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve düşünen yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının eğitim düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı görüldü (p>0.05). Bu sonuçlar ışığında, sağlık meslek lisesi, Anadolu lisesi ve meslek lisesi mezunu öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve düşünen yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının birbirine yakın olduğu belirlendi.

Tablo 6: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının ailesinin gelir durumuna göre karşılaştırılması

gelir durumuna göre karşılaştırmalar

Tablo 6’da araştırmaya dahil edilen hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının ailesinin gelir durumuna göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir.

Anova testi sonuçları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının ailesinin gelir durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05).

Farklılığa sebep olan grubun incelenmesi için yapılan Duncan testi sonuçları değerlendirildiğinde, ailesinin geliri giderden az olan öğrencilerin düşünen yaklaşım alt boyut puanları ailesinin geliri gidere eşit ve giderden fazla olan öğrencilere göre daha yüksektir.

Ayrıca ailesinin geliri giderden az olan öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları ailesinin geliri gidere eşit ve giderden fazla olan öğrencilere daha düşük bulunmaktadır. Diğer taraftan ailesinin geliri gidere eşit olan öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanları ailesinin geliri giderden az ve giderden fazla olan öğrencilere göre daha düşük olduğu görüldü.

Tablo 7: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının kaldığı yere göre dağılımları

yaşanılan yere göre dağılımlar

Tablo 7’de araştırmaya dahil edilen hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının kaldıkları yere göre t-testi sonuçları gösterilmektedir.

Hemşirelik öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyutundan elde ettiği puanların kaldığı yer durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir (t=-3.876, p<0.05). Bu bulgular ışığında, yurtta kalan öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının (23.01±6.14) evde kalan öğrencilere göre (25.34±3.68) daha düşüktür.

  Hemşirelik öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyutundan elde ettiği puanların kaldıkları yere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmaktadır (t=4.124, p<0.05). Bu bulgulara göre, yurtta kalan öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puan ortalamalarının (19.85±7.35) evde kalan öğrencilere göre (15.33±5.86) daha yüksektir.

Diğer analiz bulguları değerlendirildiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının kaldıkları yere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05).

Bu sonuçlar ışığında, yurtta ve evde kalan öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.

Tablo 8: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının aile tipine göre karşılaştırılması

aile tipine göre karşılaştırmalar

Tablo 8’de araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanlarının aile tipine göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Mann-Whitney U testi sonuçları incelendiğinde, hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ve aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanlarının aile tipi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05).

Hemşirelik öğrencilerin almış oldukları puan medyan değerleri incelendiğinde, çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin aceleci yaklaşım alt boyut puan medyan değerlerinin (30.00±4.71) geniş aileye sahip olan öğrencilere göre (27.00±4.49) daha yüksektir.

Düşünen yaklaşım alt boyut puanları incelendiğinde; çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin puan medyan değerlerinin (17.00±4.48) geniş aileye sahip olan öğrencilere göre (12.00±9.33) daha yüksek saptanmıştır. Değerlendirici yaklaşım alt boyut puanları incelendiğinde; çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin puan medyan değerlerinin (13.00±1.75) geniş aileye sahip olan öğrencilere göre (9.00±3.75) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin planlı yaklaşım alt boyut puan medyan değerlerinin (15.00±5.37) geniş aileye sahip olan öğrencilere göre (13.00±5.49) daha yüksek olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları incelendiğinde; çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin puan medyan değerlerinin (102.00±19.22) geniş aileye sahip olan öğrencilere göre (100.00±16.86) daha yüksek saptanmıştır.

Diğer analiz sonuçları değerlendirildiğinde, aile tipi grupları arasında kaçıngan yaklaşım ve kendine güvenen yaklaşım alt boyut puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).

Bu bulgular ışığında, çekirdek ve geniş aileye sahip olan öğrencilerin kaçıngan yaklaşım ve kendine güvenen yaklaşım alt boyut puanlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür.

Tablo 9: Hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanları arasındaki ilişki

boyutlar arası ilişkiler

Tablo 9’da araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin problem çözme envanteri alt boyutları ve toplam puanları arasındaki ilişkiyi gösteren Spearman Korelasyon testi sonuçları gösterilmektedir.

Hemşirelik öğrencilerin düşünen yaklaşım alt boyut puanları ile aceleci yaklaşım alt boyut puanları arasında (r=0.354, p<0.05) pozitif yönlü ve orta derecede bir ilişki olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları ile aceleci yaklaşım (r=0.368, p<0.05) ve düşünen yaklaşım (r=0.418, p<0.05) alt boyut puanları arasında pozitif yönlü ve orta derecede bir ilişki bulunmaktadır.

Hemşirelik öğrencilerin değerlendirici yaklaşım alt boyut puanları ile aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları arasında sırasıyla (r=0.356, p<0.05) pozitif yönlü orta derecede, (r=0.247, p<0.05) pozitif yönlü zayıf düzeyde ve (r=0.469, p<0.05) pozitif yönlü orta derecede bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerin kendine güvenen yaklaşım alt boyut puanları ile aceleci yaklaşım (r=0.425, p<0.05) ve değerlendirici yaklaşım (r=0.314, p<0.05) alt boyut puanları arasında pozitif yönlü orta derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Hemşirelik öğrencilerin planlı yaklaşım alt boyut puanları ile düşünen yaklaşım ve kaçıngan yaklaşım alt boyut puanları arasında sırasıyla (r=0.358, p<0.05) orta düzeyde pozitif yönlü ve (r=0.265, p<0.05) zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan öğrencilerin problem çözme envanteri toplam puanları ile aceleci yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyut puanları arasında pozitif yönlü, orta derecede bir ilişki olduğu ve aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (r=0.337, p<0.05; r=0.521, p<0.05; r=0.634, p<0.05; r=0.342, p<0.05).