Sindirim Boşaltım Sistemi Öğretim - Analiz Raporu – İSTMER

Sindirim Boşaltım Sistemi Öğretim – Analiz Raporu

bilgisayar destekli ogretim istatistik analiz rapor

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ KONULARINI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİ GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada bir üniversitede fen bilgisi öğretmenliği alanında öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar destekli öğretimin sindirim sistemi ve boşaltım sistemi konularını öğrenme üzerine olan etkisini geleneksel öğretim yöntemine göre karşılaştırılması için yapılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar destekli ve geleneksel olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Bilgisayar destekli ve geleneksel gruba 6 hafta süreyle sindirim sistemleri, canlılarda sindirim sistemleri, insanda sindirim sistemi, boşaltım maddeleri, bitkilerde boşaltım, hayvanlarda boşaltım ve insanda boşaltım konuları gösterilmiştir.

Bu konular bilgisayar destekli gruba ToolBook adlı öğretim yazılımıyla hazırlanan materyallerin desteğinde işlenirken, geleneksel grubunda ise öğretim yöntemlerinden düz anlatım ve soru cevap kullanılmıştır. Konu anlatım haftasına başlamadan önce sindirim sistemi ve boşaltım sistemi konu başarı testi geleneksel ve bilgisayar destekli gruba uygulanmıştır. Konu anlatım haftası bittikten sonra başarı testi geleneksel ve bilgisayar destekli gruba tekrar uygulanmıştır.

Elde edilen değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesinde Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre değişkenlerin normal dağılım varsayımına uymadığı görülmüştür (p<0.05). Bu bulgu ışığında 2 bağımsız grup karşılaştırma testlerinden Mann-Whitney U ve 2 bağımlı grup karşılaştırma testlerinden Wilcoxon İşaretli Sıra testi kullanılmıştır.

Bu çalışma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda 50 maddeden oluşan ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır.

İstatistiksel analiz sonuçları için güven düzeyi %95 olarak belirlenmiş ve araştırma verileri Minitab yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.

Tablo 1: Ön test ve son testte ölçülen sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler

ön son test sindirim boşaltım başarı puanı

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ön test ve son testte ölçülen sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarına ait tanımlayıcı istatistiklerden ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmektedir. Bu bulgular ışığında öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ortalamaları 38.5 ± 13.7, son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ortalamaları 54.9 ± 8.6 olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına ait sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön test ve son teste göre değişimlerinin karşılaştırılması

geleneksel bilgisayar sindirim ön son test

Tablo 2’de geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına ait sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön test ve son test değişimlerine göre Wilcoxon İşaretli Sıra testi sonuçları gösterilmektedir.

Geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön test ve son teste göre değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-3.494, p<0.05). Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte ölçülen sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön teste ölçülen sınav başarı puanlarından anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön test ve son teste göre değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-4.057, p<0.05).

Bu bulgu ışığında bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte ölçülen sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının ön teste ölçülen sınav başarı puanlarından anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların ön test puanlarına göre karşılaştırılması

geleneksel bilgisayar grup ön test karşılaştırma

Tablo 3’de öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir. Analiz bulgularına göre öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına göre istatistiksel olarak bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-2.679, p<0.05).

Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların son test puanlarına göre karşılaştırılması

geleneksel bilgisayar destekli son test karşılaştırma

Tablo 4’de öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir. Analiz bulgularına göre öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarına göre istatistiksel olarak bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-3.764, p<0.05).

Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların ön test puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması

geleneksel bilgisayar desteki ön test cinsiyete karşılaştırma

Tablo 5’de geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarında yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Z=-0.769, p>0.05). Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan kız ve erkek öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.

Bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-3.418, p<0.05). Bu bulgu ışığında bilgisayar destekli grubunda yer alan erkek öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları bilgisayar destekli grubunda yer alan kız öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların son test puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması

geleneksel-bilgisayar-destekli-son-test-cinsiyete-karsilastirma

Tablo 6’da geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarında yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=2.601, p<0.05). Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan kız öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları geleneksel grubunda yer alan erkek öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-3.256, p<0.05). Bu bulgu ışığında bilgisayar destekli grubunda yer alan erkek öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları bilgisayar destekli grubunda yer alan kız öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 7: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların ön test puanlarının yaş gruplarına göre karşılaştırılması

geleneksel-bilgisayar-destekli ön test yaş gruplarına karşılaştırma

Tablo 7’de geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarında yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Z=1.006, p>0.05). Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan 25 ve altı ve 26 ve üzeri yaşlarında olan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.

Bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-2.430, p<0.05). Bu bulgu ışığında bilgisayar destekli grubunda yer alan 26 ve üzeri yaşında olan öğretmen adaylarının ön testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları bilgisayar destekli grubunda yer alan 25 ve altı yaşında olan öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 8: Geleneksel ve bilgisayar destekli grupların son test puanlarının yaş gruplarına göre karşılaştırılması

geleneksel bilgisayar destekli son test yaş gruplarına karşılaştırma

Tablo 8’de geleneksel ve bilgisayar destekli gruplarında yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre Mann-Whitney U testi sonuçları gösterilmektedir.

Geleneksel grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (Z=-2.144, p<0.05). Bu bulgu ışığında geleneksel grubunda yer alan 26 ve üzeri yaşında olan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanları geleneksel grubunda yer alan 25 ve altı yaşında olan öğretmen adaylarına göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bilgisayar destekli grubunda yer alan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Z=-0.867, p>0.05). Bu bulgu ışığında bilgisayar destekli grubunda yer alan 25 ve altı ve 26 ve üzeri yaşlarında olan öğretmen adaylarının son testte almış olduğu sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sınav başarı puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.