Turizm İş Tatmini-Analiz Raporu – İSTMER

Turizm İş Tatmini-Analiz Raporu

turizm iş tatmini

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK BULGULARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ – İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

Bu çalışmada, bir ilde turizm sektöründe yer alan beş ve dört yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanların demografik bulgularının iş tatminine etkisi araştırılmak istenmiştir. Çalışma kapsamında konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla İş Tanımlama Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipindedir.

Elde edilen değişkenlerin normal dağılım varsayımına uygun olup olmadığı Shapiro-Wilk testi ve varyans homojenlik varsayımını sağlayıp sağlamadığı Levene testi ile incelenmiştir. Analiz bulgularına göre değişkenlerin normal dağılım ve varyans homojenlik varsayımlarını sağladığı gözlenmiştir (p>0.05). Bu bulgular ışığında parametrik testlerden, 2 bağımsız grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklemler t-testi, 3 veya daha fazla grup karşılaştırmalarında Anova testi ve 3 veya daha fazla grup karşılaştırmalarında Tukey testi kullanılmıştır.

İstatistiksel hipotez testi sonuçları, gruplara ait tanımlayıcı istatistikler ile birlikte verilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerden, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

Bu çalışma kapsamında yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır.

İstatistiksel analiz sonuçları için güven düzeyi %95 olarak belirlenmiş ve araştırmada elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışmanın bu bölümünde cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, eğitimin turizmle ilgisi, turizm eğitim durumu, iş yerinde çalışma süresi, sektörde çalışma süresi ve bildiği yabancı dil sayısı gibi demografik bulgulara ait frekans analizi sonuçları yer almaktadır. Frekans analizi için gruplara ait yüzdelik oranları (%) ve frekans (n) değerleri birlikte verilmiştir.

Tablo 1: Çalışanların demografik bulguları

demografik bulgular

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanların %38.0’ı (106 kişi) kadın, %62.0’ı (173 kişi) erkektir. Çalışanların %24.0’ı (67 kişi) 18-25 yaş, %37.3’ü (104 kişi) 26-32 yaş, %30.5’i (85 kişi) 33-42 yaş, %8.2’si (23 kişi) 43 ve üzeri yaşındadır. Medeni duruma göre çalışanların %65.9’u (184 kişi) evli, %34.1’i (95 kişi) bekardır.

Eğitim durumuna göre çalışanların %14.7’si (41 kişi) ilkokul, %12.5’i (35 kişi) ortaokul, %28.3’ü (79 kişi) lise, %44.4’ü (124 kişi) üniversite mezunudur. Çalışanların %35.1’i (98 kişi) eğitimin turizmle ilgisi olduğunu düşünürken, %64.9’u (181 kişi) eğitimin turizmle ilgisi olduğunu düşünmemektedir.

Turizm eğitim durumuna göre çalışanların %24.0’ı (67 kişi) turizm lisesi, %12.9’u (36 kişi) ön lisans, %21.9’u (61 kişi) lisans, %9.7’si (27 kişi) yüksek lisans, %31.5’i (88 kişi) diğer eğitim kurumlarından mezun olduğu görülmektedir. İş yerinde çalışma süresine göre çalışanların %16.8’i (47 kişi) 1’den az, %28.3’ü (79 kişi) 1-3 yıl, %30.8’i (86 kişi) 4-6 yıl, %11.1’i (31 kişi) 7-9 yıl, %12.9’u (36 kişi) 10 ve üzeri yıl çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca sektörde çalışma süresine göre çalışanların %30.5’i (85 kişi) 0-5 yıl, %35.1’i (98 kişi) 6-10 yıl, %19.4’ü (54 kişi) 11-15 yıl, %15.1’i (42 kişi) 16 ve üzeri yıl çalıştıkları görülmektedir.

Çalışanların %40.9’u (114 kişi) yabancı dili olmadığını beyan ederken, %48.4’ü (135 kişi) 1, %7.5’i (21 kişi) 2, %3.2’si (9 kişi) 3 yabancı dili olduğunu beyan ettikleri görülmektedir.

Tablo 2: Çalışanların iş tatmini düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve eğitimin turizmle ilgisi olma durumlarına göre karşılaştırılması

iş tatmini cinsiyet medeni turizm

Tablo 2’de araştırmaya katılan çalışanların iş tatmin düzeylerinin cinsiyet, medeni durum ve eğitimin turizmle ilgisi olma durumlarına göre t-testi sonuçları gösterilmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin cinsiyet gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (t=-13.810, p<0.05). Bu bulgu ışığında erkeklerin iş tatmin düzeyleri kadınlara göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin medeni durum gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (t=16.560, p<0.05). Bu bulgu ışığında medeni durumu evli olan çalışanların iş tatmin düzeyleri medeni durumu bekar olan çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin eğitimin turizmle ilgisi olma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (t=1.210, p>0.05). Bu bulgu ışığında eğitimin turizmle ilgisi olduğunu düşünen ve düşünmeyen çalışanların iş tatmin düzeylerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Çalışanların iş tatmini düzeylerinin yaş, eğitim, sektörde çalışma süresi ve bildiği yabancı dil sayısına göre karşılaştırılması

iş tatmini yaş çalışma yabancı dil

Tablo 3’de araştırmaya katılan çalışanların iş tatmin düzeylerinin yaş, eğitim, sektörde çalışma süresi ve bildiği yabancı dil sayısına göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=6.794, p<0.05). Bu bulgu ışığında yaşı 18-25 arasında olan çalışanların iş tatmin düzeyleri 33-42 arasında olan çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin eğitim gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=5.768, p<0.05). Bu bulgu ışığında ortaokul mezunu olan çalışanların iş tatmin düzeyleri ilkokul ve üniversite mezunu olan çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin sektörde çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=7.045, p<0.05). Bu bulgu ışığında sektörde 0-5 yıl arası çalışanların iş tatmin düzeyleri 11-15 yıl arası çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha düşük olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin bildiği yabancı dil sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=8.976, p<0.05). Bu bulgu ışığında bildiği yabancı dil sayısı 2 olan çalışanların iş tatmin düzeyleri, bildiği yabancı dili olmayan ve bildiği yabancı dil sayısı 1 olan çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Çalışanların iş tatmin düzeylerinin turizm eğitim durumu ve iş yerinde çalışma süresine göre karşılaştırılması

iş tatmin turizm iş yerinde çalışma

Tablo 4’de araştırmaya katılan çalışanların iş tatmin düzeylerinin turizm eğitim durumu ve iş yerinde çalışma süresine göre Anova testi sonuçları gösterilmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin turizm eğitim durumu gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=2.057, p>0.05). Bu bulgu ışığında turizm eğitim durumu turizm lisesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve diğer olan çalışanların iş tatmin düzeylerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.

Çalışanların iş tatmin düzeylerinin iş yerinde çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=7.066, p<0.05). Bu bulgu ışığında iş yerinde 1 yıldan az çalışanların iş tatmin düzeyleri 1-3 yıl, 7-9 yıl ve 10 ve üzeri yıl çalışanlara göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir.