Basketbol Ölçümleri - Analiz Raporu – İSTMER

Basketbol Ölçümleri – Analiz Raporu

basketbol ölçüm istatistiksel analiz

BASKETBOLCULARIN BAZI ÖLÇÜMLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Bu çalışmada bir şehirde basketbol oynayan lisanslı sporcuların seçilmiş antropometrik özelliklerinden; yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ile serbest atış isabet oranı arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlandı. Bir ilde spor yapan en az 3 yıllık lisansa sahip olan yaşları ortalaması 18.27 ± 2.16 yıl olan 62 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır.

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Normallik dağılımı gösteren verilerin istatistiksel analizi için parametrik testlerden Pearson Korelasyon testi, normallik dağılımı göstermeyen verilerin analizi için non-parametrik testlerden Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır.

Analiz sonuçları için hata payı %5 olarak belirlenmiş ve istatistiksel analiz bulguları R-Project yazılımı ile elde edilmiştir.

Tablo 1: Basketbolcuların şut ve destek el bileği çap ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki korelasyon testi sonuçları

basketbol şut el serbest atış korelasyon analiz

Tablo 1’de çalışmaya katılan basketbolcuların destek ve şut el bileği çap ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson Korelasyon testi sonuçları gösterilmektedir.

Test sonuçlarına göre basketbolcuların destek ve şut el bileği çap ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasında pozitif yönde orta seviyede bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular ışığında destek ve şut el bilek çapı büyüdükçe serbest atış isabet oranı da artacaktır.

Tablo 2: Basketbolcuların şut eli çevre ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki korelasyon testi sonuçları

basketbol çevre ölçüm korelayon testi

Tablo 2’de çalışmaya katılan basketbolculardan alınan şut eli çevre ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki ilişkiyi gösteren Spearman Korelasyon testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre basketbolculardan alınan biceps çevre ölçümü ve fleksiyonda biceps çevre ölçümü ile serbest atış isabet oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).

Buna karşılık ön kol çevre ölçümü ile serbest atış isabet oranı arasında pozitif yönde orta seviyede bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular ışığında ön kol çevre ölçüm değerleri arttıkça serbest atış isabet oranı da artacaktır.

Tablo 3: Basketbolcuların destek eli çevre ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki korelasyon testi sonuçları

basketbol destek eli korelasyon testi

Tablo 3’de çalışmaya katılan basketbolculardan alınan destek el çevre ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasındaki ilişkiyi gösteren Spearman Korelasyon testi sonuçları gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre destek el çevre ölçümleri ile serbest atış isabet oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).