Pankreatit Verileri - Analiz Raporu – İSTMER

Pankreatit Verileri – Analiz Raporu

istatistik analiz raporu

 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

Bu araştırmada, istatistiksel analiz teknikleri ile pankreatit hastalarına ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Hipotez testi aşamasında verilerin gruplara göre normallik durumları Shapiro-Wilk (n<50) ve Kolmogorov-Smirnov testleri ile incelenmiştir. Normal dağılıma uygun olan veriler için hipotez testlerinden bağımsız örneklemler t-testi ve varyans analizi (ANOVA) testleri ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz bulguları SPSS programı ile hesaplanmıştır. Araştırmanın hata payı p<0.05 olarak alınmıştır.

Katılımcılara ait frekans analizi

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine yönelik frekans analizleri ve hipotez testleri uygulanmıştır. Hipotez testleri dahilinde ortalama karşılaştırma testi sonuçları verilmiştir.

   Tablo 1: Frekans analizi

istatistik analiz rapor

Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri üzerinden elde edilen frekans analizi sonuçları verilmektedir. Frekans analizi sonuçlarına göre katılımcıların %40’ı erkek, %60’ı kadındır. Katılımcıların %15’i 18 yaş altı, %35’i 18-31 yaş, %30’u 32-45 yaş ve %20’si de 45 yaş üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim gruplarına göre %5’i ilköğretim, %20’si lise, %55’i lisans ve %20’si lisanüstü mezunudur. Araştırmaya katılan bireylerin %65’i pankreatit grubuna dahilken, %35’i pankreatit grubunda değildir.

  Tablo 2: Kan parametrelerine göre ANOVA sonuçları

istatistiksel analiz

Tablo 2’de katılımcıların yaş grupları arasında kan parametreleri üzerinden elde edilen ANOVA sonuçları verilmektedir. Yaş grupları arasında ANOVA uygulanırken, varyansların homojen olduğu durumlarda ANOVA istatistikleri; homojen olmadığı durumlarda Welch istatistikleri kullanılarak test sonucuna karar verilmiştir. İstatistiksel analiz sürecinde çoklu karşılaştırma sonuçlarında homojen varyansın sağlandığı durumlarda Tukey testi, varyans homojenliği sağlanmadığında Tamhane testi baz alınmıştır.

Bu sonuçlara göre, katılımcıların yaş grupları arasında glikoz, trigliserid, HDL ve Hba1c değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ancak yaş grupları arasında NA ve K değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05).

Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre; 45 yaş üzeri bireylerin 18 yaş altı bireylere göre kandaki glikoz düzeylerinin anlamlı ölçüde yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 45 yaş üzerin bireylerin Hba1c, HDL ve trigliserid değerleri diğer tüm yaş gruplarına göre anlamlı ölçüde yüksektir. İstatistiksel analiz bulgularına göre; genel olarak 45 yaş üzerindeki bireylerin kan parametreleri açısından sağlıklı sonuçlara sahip olmadıkları söylenebilir.

   Tablo 3: Pankreatit gruplarına göre t-testi sonuçları

veri analizi

Tablo 3’te katılımcıların pankreatit durumları arasında kan parametreleri üzerinden elde edilen bağımsız örneklemler t-testi sonuçları verilmektedir. İstatistiksel analiz sonucunda t-testi bulgularına göre; pankreatit grubundaki bireylerin glikoz, HDL, Hba1c, NA ve K değerleri pankreatit olmayan bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha düşüktür (p<0.05). Ancak trigliserid değerleri açısından pankreatit ve pankreatit grubunda olmayan katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). Bu bulgulara göre; genel olarak pankreatit hastalarının kan parametreleri açısından daha sağlıklı sonuçlara sahip olduğu görülmektedir.

  Tablo 4: Kan parametrelerine ilişkin korelasyon matrisi

korelasyon analizi

Tablo 4’te katılımcıların kan parametreleri arasındaki ilişkileri incelemek üzere uygulanan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına ait bulgular gösterilmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre kandaki glikoz değerleri ile trigliserid, HDL ve Hba1c arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). İlişki derecelerine göre; glikoz değerleri ile trigliserid arasında %43.2, HDL arasında %39.6 ve Hba1c arasında %74.1 düzeyinde bir ilişki vardır. Korelasyon analizi bulgularına göre glikoz değerleri ile Hba1c arasında aynı yönlü ve yüksek düzeyde bir ilişki mevcutken; HDL ve trigliserid değerleri arasında aynı yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki mevcuttur.